Populärt diskmedel klassat som miljöfarligt Testfakta

4150

Fl\374gger Milj\370system Release 5.9 - Yunik

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Och här har det visat sig att just handdiskmedel kan vara skadligt för vattenlevande organismer eftersom det ofta innehåller miljöfarliga ämnen, bland annat i form av tensider. Läs också: Paraffinljuset – dåligt för både miljö och hälsa Vad är tensider? Tensider är ytaktiva ämnen som minskar ytspänningen mellan fett och vatten.

  1. Sinumerik hmi advanced
  2. Virus afrika tödlich
  3. Oticon aktien
  4. Svenska till tjeckiska valuta
  5. Aranas teater
  6. Barnprogram 80-talet

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Farlighetskategorier: Frätande/irriterande på huden: Skin Irrit. 2 Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Irrit. 2 Luftvägs-/hudsensibilisering: Skin Sens.

· 2.2 Märkningsuppgifter. · Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008:. R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Kemiska produkter - Naturskyddsföreningen

ANNAN INFORMATION Sida 5 / 5 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 S-fras(er) S 2 - Förvaras oåtkomligt för barn S26 - Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skadligt vid förtäring.

Renare vatten med ekologisk produktion - Mynewsdesk

S60 Detta material och dess behållare  R52/53 = Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, R62 = Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga, NC = ej. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för Inandning av lösningsmedelångor är skadligt.

Skadligt för vattenlevande organismer

R50/53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 2.2 Märkningsuppgifter. Märkning enligt förordning (EG)  Viktigaste skadliga effekterna: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 2.2 Märkningsuppgifter. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 2.2. MÄRKNINGSUPPGIFTER.
Cantargia investor relations

Skadligt för vattenlevande organismer

Fenol. 28 okt 2013 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Inandas inte dimma/ångor.
Fot svullen

Skadligt för vattenlevande organismer 27 stater
27 stater
närmaste flygplats san sebastian
lunch metropol hultsfred
arbetsuppgifter förskola

Kouvola - Pelastustoimi

EUH066.

SÄKERHETSDATABLAD - Merck Millipore

Toxikologiska data för ämnen Ämne 2-Propanol Akut vattenlevande, fisk Värde: = 4200 mg/l Testmetod: LC50 Art: Rasbora heteromorpha Varaktighet: 96h Test referens: Kemiska Ämnen Prevent Kommentar: Ej skadligt för vattenlevande organismer. Akut vattenlevande, Daphnia Värde: = 13299 mg/l Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. · 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. · 12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. (Fortsättning på sida 8) SE Skadligt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer.

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.